Reisebetingelser

Særskilte reise og salgsvilkår for tokt med Statsraad Lehmkuhl

Salgsbetingelser gyldig fra 12.oktober 2015

Innledning

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl (SSSL) eier og driver Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. SSSL er ansvarlig for organisering og gjennomføring av toktplanene og har ansvar for både mannskap og medseilere. Målsettingen for SSSL er å bevare Statsraad Lehmkuhl for etterslekten gjennom bruk. Under tett oppfølging av det profesjonelle mannskapet skal mennesker i alle aldersgrupper ha mulighet til å lære seg tradisjonell sjømannskap. På denne måten formidler SSSL vår kulturarv, maritime tradisjoner og byr på en unik mulighet til egenutvikling og samhandlingsopplevelser. Medseileren aksepterer de nedenstående salgsbetingelser ved kjøp av en reise med Statsraad Lehmkuhl.

1. Påmelding / Bestilling

Påmelding gjennom hjemmesiden, på mail eller telefon er bindende og ordrebekreftelsen blir tilsendt per mail umiddelbart etter påmeldingen. Ordrebekreftelsen inneholder opplysninger om betalingen, destinasjon og lengde på tokt.

2. Toktpris

Billetten betales i sin helhet ved bestilling. Billetten er ikke refunderbar. Alle reisende må ha egen reiseforsikring.

 

3. Endringer av toktprisen

SSSL forbeholder seg retten til å endre toktprisen dersom det påfaller uforutsigbare økninger av kostnader tilknyttet til eksterne leverandører til skipet som for eksempel økt losavgift, havneavgifter eller lignende. Toktprisen kan da bli endret for alle medseilere. Dette er kun gyldig hvis det er mer enn 4 måneder til toktstart og endringer i prisen ikke omfatter mer en 5 % av den opprinnelige prisen. SSSL er pliktig til å opplyse om slike hendelser umiddelbart. Ved en økning av toktprisen har medseilere krav på å trekke seg fra toktet eller bli booket om til et annet tokt i samme sesong til tilsvarende verdi

4. Avbestillinger fra kunden

Billetten er ikke refunderbar. Alle reisende må ha egen reiseforsikring.

4.1 Rabatter

SSSL forbeholder seg retten til å tilby rabatterte priser i begrensede tidsperioder. Om man bestiller mer enn ett tokt i samme sesong tilbys det en rabatt på 10 % på de resterende tokt. Dette gjelder kun fullpris og er ikke gjeldende for allerede rabatterte priser.

4.2       Stipend

Ungdommer under 26 år har mulighet til å søke stipend til utvalgte tokt gjennom SSSL (ungdom fra vestlandet) og NSTA (Norsk Seiltrenings Allianse). Søknaden må sendes inn før betaling og utbetales ikke i ettertid. 

5. Endringer av tokt 

Påmelding er bindende og knyttet til et bestemt tokt. Ombooking  er kun mulig under særskilte omstendigheter.

6. Produkt

Inkludert i toktprisen er overnatting i hengekøyer på banjeren, mat og selve opplevelsen av seiltoktet samt all opplæring og undervisning. Toktet varer fra de spesifiserte datoene. Alle medseilere er selv ansvarlig for til og avreise fra skipet i de respektive havnene. Ved forsinkelser under reisen overtar SSSL intet ansvar og medseilere har ikke krav på at skipet venter på enkeltpersoner, ved for eksempel flyforsinkelser. Ekstra kostnader for å nå skipet må bli dekket av medseilere. Ved ankomst anbefales det å regne med en god del ekstra tid mellom forventet ankomst til skipet og videre reise, da framkomsten med et seilskip er avhengig av vær og vind. I tillegg kan det komme til toll inspeksjoner ved ankomst som kan ta tid.

7. Opphold om bord

Ved å kjøpe tokt med SSSL blir deltakere en del av besetningen og inkorporert i den daglige driften av skipet. Medseilere forplikter seg til å delta i arbeidet om bord som omfatter seilmanøver, setting og berging av seil, utkikk, ror vakt, brannvakt og bøyevakt. I tillegg kommer enkelt vedlikeholdsarbeid og renhold av felles arealer. Medseilere forplikter til å gjøre seg kjent med sikkerhetsprosedyrene om bord og å følge lover og regler i de respektive destinasjoner. Medseilere forplikter seg også til å følge beskjeder og instruksjoner av det faste mannskapet. Ved grove overtredelser av instruksjoner og retningslinjer om bord kan skipets besetning sette medseilere i land. Medseileren må selv dekke kostnader til returreise i slike tilfeller og har ingen krav til refusjon av toktprisen.

8. Helse

Medseileren bekrefter ved påmelding at hun/han er ved god helse og fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre toktet samt delta i de daglige rutiner om bord. Medseilere bekrefter også at de ikke er bærere av en smittefarlig sykdom. SSSL må av sikkerhetshensyn bli opplyst på forhånd om alle sykdommer og medisinering. Disse opplysningene behandles konfidensielt.

Hvis disse vilkårene ikke blir oppfylt kan skipsledelsen av sikkerhetshensyn sette vedkommende i land ved nærmeste havn. Medseileren har i slike situasjoner ingen krav på refundering og må dekke utgifter til hjemreise selv. 

SSSL har rettigheter til å kreve legeattest for å bekrefte at vedkommende er ved god helse og i stand til å gjennomføre toktet.

9. Aldersgrense

For å delta på tokt uten foresatte er aldersgrensen 15 år. Minimum aldersgrense for deltagelse på tokt er 12 år i følge med en myndig person. Dette kan i enkelte tilfeller diskuteres. Ta kontakt med SSSL i forkant av bestilling for mer informasjon og muligheter. Ved deltakelse i Tall Ships Races i regi av STIMÅalle medseilere ha fylt 15 år. MERK: for Festivaltokt til/ fra Træna er aldersgrensen 15 år. For Ski & Sail 18 år.

10.  Kanselering gjennom SSSL

Hvis toktet av uforutsigbare forhold «force majeure» (skade på skipet eller maskin, værforhold, osv.) blir kansellert har medseiler rett til refusjon av toktet som ikke har påbegynt enda. Ved påbegynt tokt tilbys ingen refusjon. Eventuelt hjemreise blir dekt av den enkeltes reiseforsikring.

11.  Kanselering grunnet ikke oppfyllelse av minimumsantall personer

Minimum deltakere på tokt er 20 personer. SSSL forbeholder seg retten til å avlyse tokt inntil 4 uker før toktstart dersom minimum antall deltakere ikke er oppfylt.

Medseilere blir opplyst om dette senest 4 uker før tokt og får i slike tilfeller refundert hele det innbetalte beløpet eller tilbud om å delta i et annet tokt.

12. Avbrytelse av reisen grunnet oppførsel til medseiler

SSSL forbeholder seg retten til å annullere en bestilling dersom oppførselen til bestiller kan gi grunnlag for dette.

13. Endringer i toktplaner

SSSL forbeholder seg retten til å foreta kortfristede endringer av avgang og ankomsttidspunkt dersom det er nødvendig av ulike årsaker. Dersom det er tvingende årsaker som tidligere beskrevet (force majeure) har ikke medseilere krav på å få dekket eventuelle merkostnader i forbindelse med endring av ankomst eller avgang. SSSL forplikter seg til å informere om endringene så snart disse er kjent.

14. Forsikringer

SSSL anbefaler alle medseilere om å sørge for å ha en reiseforsikring i god tid for toktstart.

15. Klagefrist

Dersom medseilere har klager til SSSL etter endt tokt er fristen for å rette de til SSSL innen 1 måned etter endt tokt. Klagen må skje skriftlig enten på mail, lehmkuhl@lehmkuhl.no, eller per brev, Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Bradbenken 2, Skur 7, NO-5003, Bergen.

16. Personopplysninger

SSSL kan lagre personopplysninger for å utsende informasjon om framtidige tokt. Medseilere kontakter kontoret dersom de ønsker å reservere seg mot dette.

Under tokt kan det bli tatt bilder av medseilere og skipet. SSSL forbeholder seg retten til å bruke bilder av medseilere under aktivitet tilknyttet skipet til publikasjoner både på nett og på trykk.

Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

Bradbenken 2, Skur 7

NO-5003 Bergen
Tel.: +4755301700
Fax: +49(0)40-8535-8735
www.lehmkuhl.no
E-Mail: lehmkuhl@lehmkuhl.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL 7809_2

Praktisk informasjon

BH CIMG0810

Program

Firmaet Bouvet på seilas med sine ansatte (copyright Bouvet)

Leie skipet?

Visste du at?
Kapteinens loggbok